Technológie

Technická príprava výroby

Technológia procesu výroby

Prvý kontakt nového výrobku sa začína na oddelení Technickej prípravy výroby, kde je navrhnutý výrobný proces podľa výkresu a špecifikácie zákazníka. HKS Forge poskytuje návrh a vývoj výrobného procesu, ku ktorému využíva radu moderných softvérových nástrojov.

Konštrukcia náradia

Pre spracovanie výkresovej dokumentácie používame programové riešenie SolidEDGE, ktorý podporuje formáty dwg, dxf a step. Proces kovania je štandardne vopred simulovaný a overovaný na simulačných programoch.

Hlavné procesy

Kovanie

Výroba HKS Forge je zameraná na výrobu zápustkových výkovkov v rozsahu od 0,5 do 25 kg z rôznych druhov ocelí

  Kováčňa je vybavená zvislými a horizontálnymi kovacími lismi.

 • Vertikálne kovacie linky
  1. Linky so silou 1600 ton
   Linky so silou 2500 ton
   Linky so silou 4000 ton
 • Horizontálne kovacie linky so silou 1200 ton
 • Lisy na kalibráciu za studena so silou 1000 a 2000 ton

Priečne klinové valcovanie

Ponúkame valcované rotačné výrobky hriadeľového typu. Valcovanie vykonávame na priečnej klinovej valcovačke UL 45A. Maximálny priemer vyrábaných výrobkov je do 50mm a maximálne dĺžka je 250mm.

Obrábanie

V nadväznosti na výrobu výkovkov zabezpečujeme aj obrábanie podľa požiadaviek zákazníka. Máme k dispozícii CNC sústruhy.

Podporné procesy

Delenie materiálu

Delenie materiálu z dôvodu presnosti a vysokej kvality zabezpečujeme na kotúčových pílach. Delíme materiál do priemeru 150mm.
Časť sortimentu je strihaná za studena na nožniciach ScKU 500.

Tepelné spracovanie

V priebežných a vozových peciach sú vykonávané rôzne druhy tepelného spracovania podľa požiadaviek zákazníka na vlastnosti výkovku.

  Pece (vozové, komorové a priebežné) vhodné pre nasledovné druhy tepelného spracovania:

 • Normalizácia
 • Izotermické žíhanie
 • Zušľachtenie
 • Izotermické žíhanie z kovacej teploty
 • Žíhanie na mäkko

Tryskanie

Povrchová úprava – zbavenie výkovkov oxidov železa.

Kalibrácia

Podľa požiadaviek zákazníka sa prevádza na lisoch LLR 1000 a 2000, spresnenie rozmerov, dosiahnutie rovinnosti.

Výroba náradia

Náradie na kovacie linky sa vyrába v prevažnej miere, v menšej miere v rámci kooperácií s overenými externými výrobcami. Pri výrobe kovacieho náradia sú využívané vysokovýkonné a presné CNC sústruhy a CNC frézy na výrobu komplikovanejších tvarov dutín zápustiek. Pre bežnú renováciu sú používané konvenčné obrábacie stroje.

Kontrola

Vstupná

Na vstupnú kontrolu materiálov sa používa konvenčné meranie a spektrometre na kontrolu chemického zloženia materiálov.

Medzioperačná

Počas výrobného procesu vykonávame kontrolu rozmerov pre overenie priebehu procesov.

Výstupná

  Na zabezpečenie kvality našich výrobkov vykonávame niekoľko stupňov výstupnej kontroly:

 • Vizuálna kontrola
 • Kontrola na trhliny metódou megnetoskopickej defektoskopie
 • Kontrola vírivými prúdmi
 • Deštruktívne a nedeštruktívne skúšky zabezpečované externým certifikovaným a vysoko profesionálnym laboratóriom podľa požiadaviek zákazníka
 • Ultrazvuková kontrola
 • Rozmerová kontrola
 • Opravy povrchových vád výkovkov na zabezpečenie kvality

Laboratórium

  V zrekonštruovanom internom laboratóriu vykonávame štandardné metalografické analýzy výkovkov po tepelnom spracovaní v zmysle požiadaviek zákazníka, resp. v súlade s normami STN EN ISO:

 • analýza chemického zloženia vstupného materiálu
 • príprava metalografických vzoriek
 • hodnotenie makroštruktúry a mikroštruktúry vzoriek vrátane posúdenia veľkosti zrna
 • hodnotenie hĺbky oduhličenia
 • meranie tvrdosti na povrchu, resp. v priereze vzoriek

Výstupom z internej analýzy je protokol zahŕňajúci výsledky skúšok vrátane fotodokumentácie.